Idąc za ciosem, skoro udostępniłem skrypt łączący profil z last.fm z Blipem, pomyślałem, że mógłbym napisać jeszcze jeden, bardziej uniwersalny, który będzie czerpał informacje po prostu z kanału RSS. W ten sposób możecie zautomatyzować promocję swoich treści, informować znajomych o aktualizacjach na innych swoich blogach itp, możliwości są wręcz nieograniczone.

Tak jak w poprzednim skrypcie, zmiany są monitorowane w odstępach pięciominutowych, jeśli nastąpi jakaś aktualizacja kanału RSS generuje on wiadomość o następującej składni :

Nazwa Kanału  Tytuł wiadomości - link do wiadomości

A następnie wysyła na nasze konto Twittera lub/i Blipa.

W tej wersji skrypt po prostu działa, w kolejnych wersjach będę dodawał funkcjonalności wg Waszego, swojego uznania.

#!/usr/bin/env ruby
#By Harv - http://harv.pl
# based on a script by Nicholas Pike - npike@npike.net

require 'rss/1.0'
require 'rss/2.0'
require 'open-uri'

# Dane dla Blipa
BL_USER = ''
BL_PASS = ''
# Dane dla Twittera
TW_USER = ''
TW_PASS = ''

#Zrodlo RSS
source = ""

BL_URL = 'http://api.blip.pl/updates'

content = ""
last_url = ""
first_run = 1

def postToTwitter(message)
 begin
  url = URI.parse(TW_URL)
  req = Net::HTTP::Post.new(url.path)
  req.basic_auth TW_USER, TW_PASS
  req.set_form_data({'status' => message})
  begin
   res = Net::HTTP.new(url.host, url.port).start {|http| http.request(req) }
   case res
    when Net::HTTPSuccess, Net::HTTPRedirection
     if res.body.empty?
      puts "Twitter nie odpowiada"

     else
      puts 'Twitter zaktualizowany'

     end
    else
     puts 'Aktualizacja sie nie powiodla'
     # res.error!

    end
  rescue
   #puts $!

  end
 rescue SocketError
  puts "Twitter jest niedostepny"

 end
end

def postToBlip(message)
 begin
  url = URI.parse(BL_URL)
  req = Net::HTTP::Post.new(url.path)
  req.basic_auth BL_USER, BL_PASS
  req.set_form_data({'body' => message})
  begin
   res = Net::HTTP.new(url.host, url.port).start {|http| http.request(req) }
   case res
    when Net::HTTPSuccess, Net::HTTPRedirection
     if res.body.empty?
      puts "Blip nie odpowiada"

     else
      puts 'Blip zaktualizowany'

     end
    else
     puts 'Aktualizacja sie nie powiodla'
     # res.error!

    end
  rescue
   #puts $!

  end
 rescue SocketError
  puts "Blip jest niedostepny"

 end
end

while true

open(source) do |s| content = s.read end
rss = RSS::Parser.parse(content, false)

if ( rss.items[0].link != last_url)
  puts "No match"

  last_url = rss.items[0].link
  short_url = Net::HTTP.get_response(URI.parse('http://is.gd/api.php?longurl='+last_url)).body

  message = rss.channel.title," ",rss.items[0].title," - #{short_url}"

 # Dont send a twitter message on first run of script
  if (first_run != 1)
   if (TW_USER != '')
    postToTwitter(message)
    end
   if (BL_USER != '')
    postToBlip(message)
   end
  end
  first_run = 0
else
 puts "Brak zmian"
end
sleep 200
end